#

ДОГОВІР про надання інформаційно-консультаційних послуг

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

м. Київ                                                                                «____ »____________  2020 р.

 

Фізична особа Смірнов Ростислав Володимирович, що проживає за адресою: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 64, паспортні дані: серія КС № 695324, виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській області від 26 лютого 2009 року, ІПН 3384601316, (далі – «Виконавець») з однієї сторони, та фізична особа __________________________________________________________________________, що проживає:_______________________________________________________________________________________________, паспорт серії  _____ № ________________ виданий _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(далі – «Замовник») з іншої сторони, (надалі за текстом кожний окремо – «Сторона», а разом – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет договору
  • В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги, а Замовник зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги у відповідності до Договору.
  • Користування сайтом http://kr.org.ua/ (далі — «Сайт»), а також користування продуктами та послугами, пропонованими на сайті (далі по тексту — «Послуги») регулюється умовами юридичної угоди (договору) між Виконавцем та Замовником.
  • Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою. Згідно із положеннями ст.ст. 638, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти є однаковими для всіх Замовників. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України оформлення покупки послуги на сайті http://kr.org.ua/ є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.
  • Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

 

 1. 2. Терміни та визначення

2.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі ст. 638 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічну оферту про надання послуг на сайті  http://kr.org.ua/ на умовах, що викладені у даному Договорі.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.

2.3. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сайту, який зареєструвався у встановлений на сайті http://kr.org.ua/ спосіб, якій Виконавець надає послуги у відповідності до умов даного Договору.

2.4. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до послуг на сайті  http://kr.org.ua/ на платній або безкоштовній основі.

2.5. Вартість послуг – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певних послуг для Замовника.

2.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

 

 1. 3. Загальні положення

3.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послугу, яка була попередньо ним обрана на сайті http://kr.org.ua/.

3.2. Послуга надається на платній або безкоштовній основі за вибором Замовника шляхом надання доступу до послуги на сайті http://kr.org.ua/.

3.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

3.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

3.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.

3.6. Замовник – суб’єкт персональних даних, який пройшовши ідентифікацію під час покупки послуги, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від Виконавця.

 

 1. 4. Порядок надання послуг

4.1. Надання послуг починається після прийняття Замовником акцепту даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який прийняв акцепт на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

4.2. Послуги за даним Договором можуть надаватися Замовнику на платній або безкоштовній основі в залежності від вибору Замовника.

4.3. У разі придбання пакета платних послуг або бронювання участі в заході, Замовник отримує розширену інформацію, а також доступ до платного контенту і платних сервісів сайту. Замовник може придбати окремий продукт (пакет послуг) за одноразову плату та забронювати участь в живому заході (оффлайн-тренінгу, семінарі).

4.4. Якщо Замовник  оформив замовлення на пропоновані на сайті послуги, або ж уже користується нашими послугами, то він погоджуєтеся з тим, що Виконавець  може направляти йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону і email, зазначеним при ідентифікації. В окремих випадках, ви можете, при необхідності, відмовитися від їх отримання.

 

 1. 5. Права та обовязки сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг, а у випадку безкоштовного користування послугою надавати той об’єм послуг, який визначений Виконавцем на власний розсуд.

5.1.2. Сповіщати Замовника про перерви в роботі сайту http://kr.org.ua/.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.

5.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті http://kr.org.ua/, за 15 календарних днів до їх впровадження.

5.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сайту http://kr.org.ua/ або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому законодавству України.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни, що передбачені даним Договором.

5.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.

5.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.

5.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

5.3.5. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Отримувати інформацію про нові послуги Виконавця.

5.4.2. Відмовитись від отримання листів/дзвінків від Виконавця.

 

 1. 6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.

6.2. Сервіс Виконавця не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

6.3.  Деякі пакети послуг передбачають надання Замовнику доступу до певних навчальних матеріалів на обмежений термін. У такому випадку ви гарантовано отримаєте доступ до послуги на термін, зазначений на сайті. Хоча Виконавець не буде навмисно обмежувати доступ до зазначеної послуги, однак, по закінченню цього терміну, не гарантує, що дана послуга все ще буде доступна Замовнику (що не є порушенням умов договору зі сторони Виконавця).

6.4. Всі матеріали, розміщені на сайті http://kr.org.ua/, а також матеріали, надані Замовнику в ході отримання платних послуг є об’єктом авторського права, виключні права, на використання якого належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їх дії.

6.5.1. Забороняється переробка, модифікація, повне або часткове публічне відтворення і поширення матеріалів, розміщених на сайті, що надаються Замовнику в ході навчання, а також їх використання в комерційних цілях, без письмового дозволу Виконавця.

6.5.2. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності передбачає застосування санкцій відповідно до норм чинного законодавства України.

6.6. Виконавець несе відповідальність за: порушення Умов та порядку надання послуг; надання Послуг неналежної якості.

6.7. Замовник несе відповідальність за: достовірність і правильність власних даних та платежів, зазначених в процесі реєстрації на сайті або оформлення замовлення; використання третіми особами облікових даних, які використовуються для отримання доступу до Послуг; використання матеріалів, розміщених на сайті або наданих в ході отримання послуг, з метою їх подальшого перепродажу, розповсюдження або передачі третім особам; поширення недостовірних відомостей про Виконавця, що порочать його ділову репутацію (наклеп); порушення Умов користування послугами; порушення умов платежу; втручання в роботу сайту і доступних сервісів або спробу отримати до них доступ в обхід інструкцій від Виконавця.

 

 1. 7. Вартість послуг, порядок і терміни оплати

7.1. Замовник здійснює оплату послуги за цінами, які встановлюються Виконавцем. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені ціни у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд сам обирає послугу, за яку він буде здійснювати оплату.

7.2. Оплата послуг здійснюється Замовником на сервісі http://kr.org.ua/ в розділі «Курси» через будь-який безпечний платіжний сервіс шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

7.3. Вартість послуг публікується на сторінці замовлення послуг, на нашому сайті. Остаточна вартість послуг у валюті платежу (UAH) фіксується у виставленому Замовнику рахунку, відображається на сторінці оплати послуг, а також в банківській виписці по картці. Вартість послуг не включає додаткові комісії банків і платіжних систем.

7.4. Виконавець залишає за собою право пред’являти претензії з приводу порушення встановлених термінів оплати послуг. У разі неможливості списання грошових коштів з платіжної картки Замовника, Виконавець маємо право не починати надання Послуг або призупинити їх надання, до моменту їх належної оплати.

7.5. Замовник має право відмовитися від курсу (доступ до записів навчання, вебінарів і інших платних навчальних послуг) протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту підтвердження замовлення.

7.5.1. Якщо Замовник звернувся за поверненням в установлений термін, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику платежі, отримані від нього в якості оплати курсу. Для отримання повернення коштів Замовник має зв’язатися з Виконавцем для отримання повернення в установленому порядку .

7.5.2. Якщо Замовник вже почав користуватися послугами протягом періоду відмови (наприклад, взяв участь в одному або декількох онлайн-заняттях або ж отримав посилання для перегляду або завантаження відеоуроків), Виконавець може утримати з внесеної Замовником суми вартість послуг, фактично наданих на момент оформлення запиту на повернення. У такому випадку, сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг і вартістю фактично спожитих послуг.

7.5.3. Для відмови від послуг та оформлення повернення Замовник має написати Виконавцю за адресою [email protected], Виконавець підтвердить отримання запиту на повернення email-повідомленням на адресу, вказану при оформленні замовлення. Якщо ж Замовник не отримає письмового підтвердження протягом 24 годин з моменту відправлення листа, то він має звернутися в службу підтримки за телефоном, вказаним на сайті.

7.5.4. Для оформлення повернення, обов’язково Замовник має повідомити Виконавцю: ПІБ і email, зазначені при оформленні замовлення; назва послуги (програми навчання, тренінгу або пакета послуг); дату замовлення; інформацію про платежі; причини відмови від послуг, а також іншу необхідну інформацію.

7.5.5. При умові порушення Замовником зазначеного порядку оформлення запиту на повернення або ж не надання зазначеної в п. 7.5.4. даного Договору інформацію, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.

7.5.6. Якщо Замовник оформив запит на повернення в зазначений термін та з дотриманням всіх умов Договору, Виконавець має повернути Замовнику кошти протягом тридцяти (30) днів з дня отримання запиту.

7.5.7. Для повернення коштів Виконавець скористається тим же способом платежу, який використав при оплаті послуг Замовник. Виконавець має право утримати із суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов’язані з поверненням платежу.

 

 1. 8. Обставини непереборної сили

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

8.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

 

 1. 9. Порядок врегулювання спорів

9.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. 10. Термін дії договору, порядок його зміни та розірвання

10.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту покупки послуги Замовником на сайті, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

10.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем.

10.3. Для відмови від отримання платних послуг Замовнику достатньо лише не здійснювати оплату за певну послугу, що передбачається на сайті http://kr.org.ua/.

 

 1. Реквізити та підписи Сторін
Замовник:

Виконавець:

Фізична особа Смірнов Ростислав Володимирович

Адреса проживання: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 64,

Паспорт серія КС № 695324, виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській області від 26 лютого 2009 року, ІПН 3384601316

 

 


Підпис:__________
Підпис:____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини

ДОГОВІР про надання інформаційно-консультаційних послуг

ДОГОВІР про надання інформаційно-консультаційних послуг м. Київ                                                                                «____ »____________  2020 р.   Фізична особа Смірнов Ростислав Володимирович, що проживає за адресою: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, буд. 4, кв. 64, паспортні дані: серія КС № 695324, виданий Дрогобицьким МВ ГУМВС України у Львівській області від 26 лютого 2009 року, ІПН 3384601316, (далі – «Виконавець») з […]

Підтримати нас

Зміни в кожному з нас! Наші спільні дії, спрямовані в правильному напрямку - це основа позитивної трансформації України!